Antrag auf Freigabe von Haushaltsmitteln 25.07.2019; BGA & EDV